×

Jogi nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat, Szerzői Jogok, Használati Feltételek a www.integritter.com elnevezésű Weboldalhoz

1. A www.integritter.com elnevezésű Weboldal célja:

A www.integritter.com elnevezésű Weboldal – a továbbiakban: Weboldal – küldetése szerint hisz abban, hogy az a szervezet működik hatékonyan, amelyben mindenki azonosulni tud a közös szervezeti értékekkel. Az integritás fejlesztése az a technika, amivel a közös értékek mentén elkötelezetten dolgozó, a szervezet iránt lojálisan érző és cselekvő emberek sikerre viszik a szervezet céljait.

Az integritásmenedzsment területén a Weboldal Szerzői, Pallai Katalin és Siklaki István – a továbbiakban: Szerzők -:

  • az adott szervezeti sajátosságokat fejlesztő, rendszerszerű, viselkedéstudományi alapokon nyugvó megközelítést alkalmaznak, amelynek középpontjában az a kérdés áll, hogy szervezetekben hogyan lehet olyan kultúrát és viselkedési mintákat kialakítani, amelyek hatásosan támogatják a szervezeti értékeknek, céloknak és szabályoknak megfelelő viselkedést és a szervezeti célok elérését;
  • módszert ajánlanak, ami azt biztosítja, hogy a szervezeti kultúra a szervezet működésmódját támogassa, a munkatársak közös értékek, elvek és normák alapján működjenek a szervezet céljainak megvalósítása érdekében.

2. Kapcsolat:

A Weboldal – fejlesztője és üzemeltetője az ITENT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: ITENT Kft.

Elérhetőségek: Székhely: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 29. Nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-09-739067 Adószám: 13511854-2-42 E-mail: itent@itent.hu Telefon: +36 70 287 7711

3. Szerzői jogok, Felelősség:

Önmagában azzal a ténnyel, hogy Ön belép a Weboldalra, elfogadja az alábbi feltételeket.

A Weboldalon megtalálható teljes tartalom, a Szerzők szellemi tulajdona.

A Szerzők kizárólagos szellemi tulajdonát képező Weboldal, az azon megjelenő esetleges egyéb tartalmakkal együtt (pl. reklám, hirdetés…stb.) szerzői jogvédelem alatt áll.

A Szerzők ezúton is fenntartanak maguknak minden jogot, a Weboldal tekintetében.

A Weboldal és az azon feltüntetett szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, vagy az azon keresztül elérhető, megtalálható, vagy a Weboldal által alkalmazott valamely szoftver, továbbá a Weboldalon megjelenő valamennyi szellemi alkotás – ideértve az azon megjelenő tartalmakat, a grafikai megjelenéseket, a struktúrát, az adatokat és az információkat – valamint a www.integritter.com elnevezést és annak a Weboldalon megjelenő bármely formáját, a Szerzők tulajdonát képezi, ezért az azokkal kapcsolatos szerzői jogi-, illetve egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatos valamennyi jogosultság a Szerzőket illeti meg. Mindezeket tehát a Szerzők kifejezett, előzetes és írásbeli engedélye nélkül, semmilyen körülmények között és semmilyen módon nem lehet felhasználni, módosítani, sokszorosítani, kiadni, hirdetni, reklámozni, integrálni, kisajátítani, kombinálni, értékesíteni, sajátjaként feltüntetni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, vagy más az előbbiekben nem nevesített módon felhasználni.

A Szerzők fenntartanak minden, a Weboldal bármely részének bármilyen technikával, vagy bármilyen módszerrel történő másolásával kapcsolatos jogot.

A Szerzők a Weboldalon megjelenő tartalmak tekintetében, hiteles és pontos információk közlésére, továbbá megfelelő tájékoztatásra törekszenek, de a tájékoztatásból fakadó esetleges – akár közvetett, akár közvetlen – károkért, felelősséget nem vállalnak, a felelősségüket kifejezetten kizárják.

A Weboldal esetleges jogosulatlan, illetve jogsértő használata polgári jogi – és büntetőjogi következményeket von maga után. A Szerzők ebben az esetben – többek között – követelhetik a jogsértés abbahagyását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől és káruk megtérítését.

4.Használati Feltételek:

Önmagában azzal, hogy Ön belép a Weboldalra, illetve annak bármely területére/aloldalára, elfogadja a jelen Használati Feltételeket.

Ön azzal, hogy belép a Weboldalra, illetve annak bármely területére/aloldalára, egyúttal tudomásul veszi és vállalja azt is, hogy a Weboldalt, illetve az abban fellelhető tartalmakat, kizárólag a saját felelősségére és jogszerűen használja.

A Weboldal kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célokra használható fel. Ennek megfelelően a Weboldalon feltüntetett tartalmak, adatok, vagy információk másolása, megfigyelése (pl. spider, scrape), deep-linkelése, feltüntetése, vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből, vagy célból nem engedélyezett.

A Szerzők felhívják az Ön figyelmét arra a tényre, hogy a Weboldalon fellelhető teljes tartalom, így az ott megjelenő adatok, információk, kizárólag tájékoztató jellegűek!

A Szerzők a Weboldalon fellelhető teljes tartalom, így az ott megjelenő adatok, információk változtatásának jogát, kifejezetten fenntartják.

Nem zárható ki az, hogy a Weboldal esetlegesen más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A Szerzők a jelzett, más weboldalakra mutató hivatkozások tekintetében ellenőrzést nem gyakorolnak, illetve azokat nem támogatják, ekként az azok használatából eredő esetleges – akár közvetett, akár közvetlen – károkért, felelősséget nem vállalnak, a felelősségüket kifejezetten kizárják.

5. Adatvédelem

A Weboldal használata, bizonyos esetekben személyes adatok kezelését teszi szükségessé.

A Szerzők vállalják, hogy a személyes adatok kezelését maradéktalanul megfeleltetik a vonatkozó hazai- és nemzetközi jogszabályoknak – így különösen, de nem kizárólagosan a GDPR rendelkezéseinek.

Egyebekben, a személyes adatok kezelésére az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

6. Az irányadó jog

A Weboldal használatából eredő esetleges jogviták elbírálása tekintetében a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2019. március 11. Pallai Katalin és Siklaki István
Szerző