×

Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük, hogy a www.integritter.com elnevezésű Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot. A jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban rögzítünk minden, a www.integritter.com elnevezésű Weboldal adatkezelésével kapcsolatos információt, az adatok gyűjtésére, felhasználására, tárolására, közzétételére és törlésére vonatkozóan. 

 

 1. Bevezető rendelkezések, a integritter.com elnevezésű Weboldal célja
  • A integritter.com elnevezésű Weboldal – a továbbiakban: Weboldal – küldetése szerint hisz abban, hogy az a szervezet működik hatékonyan, amelyben mindenki azonosulni tud a közös szervezeti értékekkel. Az integritás fejlesztése az a technika, amivel a közös értékek mentén elkötelezetten dolgozó, a szervezet iránt lojálisan érző és cselekvő emberek sikerre viszik a szervezet céljait. Az integritásmenedzsment területén a Weboldal Szerzői, Pallai Katalin és Siklaki István – a továbbiakban: Szerzők -:
 • az adott szervezeti sajátosságokat fejlesztő, rendszerszerű, viselkedéstudományi alapokon nyugvó megközelítést alkalmaznak, amelynek középpontjában az a kérdés áll, hogy szervezetekben hogyan lehet olyan kultúrát és viselkedési mintákat kialakítani, amelyek hatásosan támogatják a szervezeti értékeknek, céloknak és szabályoknak megfelelő viselkedést és a szervezeti célok elérését;
 • módszert ajánlanak, ami azt biztosítja, hogy a szervezeti kultúra a szervezet működésmódját támogassa, a munkatársak közös értékek, elvek és normák alapján működjenek a szervezet céljainak megvalósítása érdekében.
  • A Szerzők – a továbbiakban: Adatkezelők – cselekvőképes természetes személyek, valamint magyar állampolgárok.
  • Az Adatkezelők az általuk működtetett és kizárólagos tulajdonukban álló Weboldalon keresztül hirdetik, illetve promotálják az integritásmenedzsment területét érintő Szolgáltatásaikat – a továbbiakban: Szolgáltatás. Az Adatkezelők, a Szolgáltatások igénybevételére, a Weboldalt felkereső érdeklődőkkel – a továbbiakban: Felhasználó – Megbízási Szerződést – a továbbiakban: Szerződés – köthetnek, amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvétel során, az Adatkezelők rendelkezésére bocsátja a személyes adatait és az Adatkezelők, valamint a Felhasználó – a továbbiakban együtt: Felek – között, az adott Szolgáltatás igénybevétele tekintetében, megállapodás jön létre. Figyelemmel arra a tényre, hogy ezen tevékenység során, személyes adatoknak az Adatkezelők rendelkezésére bocsátása történik, az Adatkezelők, a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi tisztaságának érdekében, megalkotják a kifelé történő adatkezelés szempontjából, a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot.
  • Jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat Felhasználó általi kifejezett elfogadása szükséges, valamint a hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • Adatkezelők felelősek a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. Adatkezelők a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosíthatják. Egyes szolgáltatási- és üzleti folyamatok és fejlesztések elengedhetetlenné teszik, hogy egyes adatkezelési célok a későbbiek során bővüljenek. Adatkezelők ezért elkötelezik magukat arra, hogy minden egyes személyes adatkezelést igénylő esetben az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete iránymutatásaival összhangban járnak el. Az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat a közzétételével lép hatályba.
  • A mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat az alábbi oldalról érhető el: https://www.integritter.com

 

 1. Az Adatkezelők adatai
Adatkezelők neve Pallai Katalin és Siklaki István
Adatkezelők elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe info@integritter.com
Telefonszám +36 70 287 77 11
Weboldal www.integritter.com
Szerződés nyelve magyar, vagy angol

 

 1. Irányadó jogszabályok és nyilvántartásba vétel
  • Jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat az Adatkezelők által működtetett, a https://www.integritter.com címen elérhető Weboldal Felhasználóinak a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió által 2018. május 25. napjától életbe léptetett európai Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.
  • Az Adatkezelők kijelentik, hogy a velük szerződéses kapcsolatban (még) nem álló Érintett, illetve a velük szerződést kötött Felhasználók személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezelik, különösen a következőkkel:
  • Európai Uniós szabályozás: 2016/679/EU Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, „GDPR”)
  • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
  • Az Adatkezelők magyar állampolgárok, akik tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki és Szolgáltatásaikat Magyarország területén nyújtják, így a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban szabályozott személyes adatok kezelésével összefüggésben fennálló védelem biztosítéka az országos hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság – a továbbiakban: NAIH. A NAIH a személyes adatok adatkezeléséről nyilvántartást vezet. Az Adatkezelők, a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban ismertetett adatkezelést a NAIH részére bejelentették.

 

 1. Az adatok kezelésének alapelvei és jogalapja
  • Az Adatkezelők minden Felhasználó számára biztosítják a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének célját, továbbá, ha lehetséges azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, a személyes adatok címzettjeit, azt, hogy a személyes adatok automatizált kezelése milyen logika alapján történik, valamint, hogy milyen következményekkel járhat az adatkezelés, továbbá milyen tájékoztatást kaphat a Felhasználó. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont, és különösen a szoftverek védelmét biztosító szerzői jogokat. Ezek a megfontolások mindazonáltal nem eredményezhetik azt, hogy a Felhasználótól minden információt megtagadjanak az Adatkezelők.
  • Az Adatkezelők elkötelezettek a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartják információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását, ennek megfelelően a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezelik, és megteszik mindazon biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonságát garantálják.
  • Az Adatkezelők a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzik, esetleges gyűjtésük csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, amely céljai szempontjából megfelelő és releváns és csak a szükségesre korlátozódik.
  • Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során azok pontosságára és naprakészségére törekszenek, és minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
  • A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  • Adatkezelők a Felhasználókra vonatkozó adatokat a köztük és a Felhasználók között létrejött Szerződés alapján jogosultak kezelni, a Szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
  • A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) is.
  • A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) is.
  • A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell adnia.

 

 1. Fogalmak
  • „címzett”: az a természetes- vagy jogi személy, akivel közlik a személyes adatot
  • „személyes adat”: bármely olyan információ, amelynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható
  • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármilyen művelet
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően Pallai Katalin és Siklaki István
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel
  • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
  • „felhasználó”, vagy „érintett”: a Weboldalt felkereső érdeklődő, illetve az, aki az Adatkezelőkkel a Szerződést megköti
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

 1. Az Adatkezelők által kezelt adatok
  • Ahhoz, hogy a Szolgáltatást a Felhasználó igénybe tudja venni, a Felhasználó személyes adatokat tár fel az Adatkezelők előtt, azok Weboldalán vagy egyéb úton keresztül. Amikor az Adatkezelők személyes adatok megadását kérik a Felhasználótól, azt a Felhasználó jogosult megtagadni, ilyen esetben azonban Adatkezelők jogosan tagadhatják meg a Szolgáltatás nyújtását, így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni az Adatkezelők által nyújtott Szolgáltatást.
  • Az Adatkezelők az adatkezelés körében az adatokra vonatkozóan különösen az alábbi tevékenységeket végezhetik: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás az adatkezelés célja szerint, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
  • Adatok, amelyeket a Felhasználó opcionális jelleggel ad meg

6.3.1.     Adatkezelők a következő, Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által megadott személyes adatokat kezelhetik, amelyek megadása a Felhasználó és az Adatkezelők közötti kapcsolatfelvétel érdekében szükségesek:

Felhasználó Adat kategória Adatkezelés célja
Kapcsolatfelvételt kezdeményező Felhasználó Vezetéknév- és keresztnév Szerződés esetleges létrehozása, teljesítése, módosítása;

Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése;

Üzemeltetés és fejlesztés, Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása;

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése;

Esetleges reklám, marketing tevékenység.

E-mail cím Szerződés esetleges létrehozása, teljesítése, módosítása;

Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése;

Üzemeltetés és fejlesztés, Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása;

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése;

Esetleges reklám, marketing tevékenység.

Telefonszám Üzemeltetés és fejlesztés, Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása;

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése.

 

6.3.2      A fenti, 6.3.1. pontban felsorolt adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek korlátozását, az adatok helyesbítését vagy törlését, valamint a tiltakozáshoz való jogát bármikor díjmentesen gyakorolhatja a Felhasználó. Az Adatkezelők ennek megfelelően biztosítják a kérelmek elektronikus benyújtását a következő e-mail címen keresztül: info@integritter.com. Ilyen esetben az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolnak a Felhasználónak, és ha az Adatkezelők bármely kérelemnek esetlegesen nem tesznek eleget, akkor indokolják azt.

 • Adatok, amelyeket az Adatkezelők automatikusan gyűjtenek a Weboldalról

6.4.1.      Amennyiben a Felhasználó a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelők semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjtenek vagy kezelnek olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

6.4.2.      Az Adatkezelők által automatikusan gyűjtött, a Szolgáltatással kapcsolatos információk köre, amelyek gyűjtése a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez, további fejlesztéséhez szükséges:

Felhasználó Adat kategória Adatkezelés célja
Kapcsolatfelvételt kezdeményező Felhasználó Kapcsolatfelvétel dátuma Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése;

Esetleges reklám, marketing tevékenység.

Megtekintett adatok, információk a Weboldalon Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése;

Esetleges reklám, marketing tevékenység.

Naplózási adatok és eszközinformációk Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése;

Esetleges reklám, marketing tevékenység.

  Nyelvi preferencia Üzemeltetés, szolgáltatás fenntartása és fejlesztése.

 

 • Adatkezelők által alkalmazott cookie-k

6.5.1.     Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelők semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjtenek vagy kezelnek olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

6.5.2.     A cookie-k rövid szöveges file-ok, amelyeket a böngésző küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, vagy mobil eszközére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, eszközének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldal látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6.5.3.     A Weboldal használatával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelők saját döntésük szerint kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjanak a Weboldallal összefüggésben, amennyiben a session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a Felhasználók böngészhessék a Weboldalt, illetve használják annak funkcióit. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

6.5.4.     Adatkezelők kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használnak.

6.5.5.     Az Adatkezelők hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelők Weboldalán és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

6.5.6.     A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi- és adatkezelési előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

6.5.7.     Fent említett technológiák használata: a fenti technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelők nem is kapcsolják össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

6.5.8.     Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelők a Weboldalt megfelelően működtetni tudják, amelyhez szükséges különösen a látogatási adatok nyomon követése, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

6.5.9.     Az Adatkezelők a fentieken kívül felhasználhatják ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzenek, illetve a Weboldal funkcióit javítsák, fejlesszék, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzenek azok teljes használatáról. Az Adatkezelők felhasználhatják az így nyert információkat arra, hogy a használattal kapcsolatban statisztikákat állítsanak fel, illetve elemezzenek, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítsák, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzák.

6.5.10.    Lehetőség a cookie-k kikapcsolására: amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy az Adatkezelők a fentiekben írt információkat gyűjtsék róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy módosíthatja a cookie üzenetek beállításait, tudomásul véve, hogy adott esetben ezzel megnehezíti a Weboldal használatát.

 • Hírlevél, DM tevékenység

6.6.1.      A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Weboldal reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a kapcsolatfelvétel során megadott elérhetőségein megkeresse.

6.6.2.      A Weboldal nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelők minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törlik nyilvántartásukból és további reklámajánlataikkal nem keresik meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 1. Hogyan és meddig használják az Adatkezelők az általuk gyűjtött adatokat?
  • Adatkezelők csak olyan személyes adatot kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

 • Adatkezelők vonatkozó jogszabályi kötelezettségük hiányában a rendelkezésükre álló személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzák, össze nem hangolják, vagy össze nem kapcsolják.
Adatkezelés célja Cél indokolása Adatkezelés időtartama
Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése Az Adatkezelők az általuk gyűjtött adatokat a Szerződés létrehozása, teljesítése és módosítása céljából használják. A Szolgáltatás igénybevétele során beszerzett személyes adatok a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás teljesítésének megkönnyítését, lehetővé tételét szolgálják. Adatkezelők a Felhasználókra vonatkozó adatokat a létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően addig kezelik, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését az info@integritter.com e-mail címre küldött levélben. Esetleges jogvita során történő bizonyíthatóság okán az érintett Felhasználó adata az általános elévülési időn belül, illetőleg jogvita esetén annak jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre.
Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése Az Adatkezelők az általuk gyűjtött adatokat, a Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése céljából használják. A Szolgáltatás igénybevétele során beszerzett személyes adatok a Felhasználónak a Weboldalon keresztül igényelt ügyletének megkönnyítését, napra készen tartását szolgálják. Az Adatkezelők a Felhasználó személyes adatait arra használják, hogy lehetővé tegyék a Felhasználó számára a Szolgáltatás folyamatos javítását, fejlesztését.
Üzemeltetés és fejlesztés, Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása Adatkezelők a Felhasználó személyes adatait arra használhatják, hogy hatékony Szolgáltatást nyújtsanak, elemzési tevékenységet folytassanak, valamint, hogy a Felhasználó elégedettségét felmérjék a Felhasználó által megadott elérhetőségeken keresztül. Ennek keretében a következő tevékenységeket végezhetik: a Weboldal elérése és használata, működésének, védelmének, javításának, fejlesztésének és optimalizálásának biztosítása, támogatási, frissítési, biztonsági információk küldése.
Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése Adatkezelők a Felhasználó személyes adatait arra is használhatják, hogy biztosítsák a Felhasználók jogos érdekét a Szolgáltatás használata során, továbbá, hogy megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak. Ennek keretében a következő tevékenységeket végezhetik: csalás, spam, visszaélések és más károsító tevékenységek megelőzése és megszüntetése, biztonsági vizsgálatok és kockázatértékelés, Felhasználó által megadott adatok ellenőrzése és hitelesítése.
Reklám, marketing tevékenység Felhasználó személyes adatait kizárólag a következő reklám és marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésre használják fel az Adatkezelők: promóciós üzenetek, hirdetések, hírlevelek, egyéb Szolgáltatást népszerűsítő információk küldése e-mail-en keresztül, egyéni keresési preferenciák alapján megjelenített hirdetések, reklámok a Weboldalon keresztül megjelenítve, felmérések, promóciós tevékenységek és események megjelenítése. Reklámokról való leiratkozás mindenkor kérhető az info@integritter.com e-mail címen keresztül.
 1. Kik ismerhetik meg ezeket az adatokat?
  • A Weboldal működése érdekében szükség lehet arra, hogy az Adatkezelők bizonyos adatokat továbbítsanak harmadik feleknek, melyről a Felhasználókat a jelen pontban leírtak alapján minden esetben tájékoztatják. A személyes adatok megismerésére Adatkezelők és közreműködőik jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

8.2.    Adatkezelők a Felhasználó személyes adatait kizárólag tevékenységi körükön belül továbbíthatják a Szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása végett, illetőleg a Szolgáltatás teljesítése érdekében a szükséges mértékig a Címzetteknek. Ezen adattovábbításhoz a Felhasználó a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.  

8.3.    Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelők adattovábbítási nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az általuk kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.4.    Adattovábbítás a következő esetekben valósulhat meg:

Adattovábbítás címzettje Továbbítható adatok köre
Közreműködőkkel való megosztás A továbbított személyes adatokhoz az Adatkezelők férhetnek hozzá, melybe beleértendő az Adatkezelők közreműködője, kizárólag abban az esetben, amennyiben az adott adatcsoportnak megfelelő adatkezelési cél érdekében elengedhetetlenül szükséges ezen adatok kezelése.
Nyilvánosan megjeleníthető információk Adatkezelők kizárólag olyan információkat tesznek közzé nyilvánosan, amelyekhez a Felhasználó hozzájárul, mely információkat Adatkezelők jogosultak megjeleníteni közösségi/nyilvános felületeken is. Ilyen adatok lehetnek a következők: a Weboldalon vagy más nyilvános közösségi fórumon, kommentben írt vélemények.
Jogszabályoknak való megfelelés Adatkezelők a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen 8. pontban foglaltakon kívül harmadik félnek, illetve feleknek nem továbbítják, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja őket és Adatkezelők a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosultak megtagadni.

8.5.    Adatkezelők semmilyen körülmények között nem felelnek harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért (pl. Google, Facebook, stb.), arra minden esetben a szolgáltatók saját adatvédelmi- és adatkezelési szabályzatai irányadók.

8.6.    Adatkezelők a Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében különféle harmadik fél szolgáltatók közreműködését veszik igénybe. Ezek a szolgáltatók a következők:

Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatás Az adatfeldolgozó neve, címe és elérhetőségei Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója

 

Tárhely-szolgáltató Név: ITENT Kft.

Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 29.

E-mail cím: itent@itent.hu

Telefon:+36 70 287 7111

Weboldal: www.itent.hu

 
Fejlesztést- és rendszerüzemeltetést végző szolgáltató Név: ITENT Kft.

Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 29.

E-mail cím: itent@itent.hu

Telefon:+36 70 287 7111

Weboldal: www.itent.hu

 
Cookie kezelés, elektronikus levelezés, adattárolás Név: Google, Inc.

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefonszám: +1 650 253-0000

Weboldal: www.google.com

 

Google adatvédelmi tájékoztató; az Irányadó Jogszabályok által elvárt megfelelő szintű védelmet az EU-U.S. Privacy Shield biztosítja. A Google Privacy Shield regisztrációja itt található.
Cookie kezelés, adattárolás Név: Facebook, Inc.

Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Telefonszám: +1 844-735-4595

Weboldal: www.facebook.com

 

Facebook adatvédelmi tájékoztató; az Irányadó Jogszabályok által elvárt megfelelő szintű védelmet az EU-U.S. Privacy Shield biztosítja. A Facebook Privacy Shield regisztrációja itt található.

8.7.    Adatfeldolgozók az Adatkezelők tevékenysége során rendelkezésükre bocsátott személyes adatok tárolását végzik Adatkezelők részére. Adatkezelők kifejezetten rögzítik, hogy a 8.6. pontban felsorolt harmadik fél szolgáltatók adatkezelései és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartoznak felelősséggel, arra kizárólag az adatfeldolgozók adatvédelmi irányelvei és szabályzatai irányadók.

8.8.    Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjanak be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatják a Felhasználókat.

8.9.    Adatkezelők kezeléséből a Felhasználók személyes adatai egyebekben nem kerülnek ki.

 1. További fontos információk

 

 • Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenység nyilvántartására vonatkozó kötelezettségnek az Adatkezelők megítélésük szerint, nem kötelesek megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelők foglalkoztatottal nem rendelkeznek és az általuk végzett adatkezelés a Felhasználók jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű.

 • Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő kinevezésére vonatkozó kötelezettségnek az Adatkezelők megítélésük szerint, nem kötelesek megfelelni, tekintettel arra, hogy az Adatkezelők fő tevékenységei nem olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók nagymértékű, rendszeres és szisztematikus nyomon követését, valamint az Adatkezelők tevékenységük során nem kezelik a személyes adatok különleges kategóriáit vagy büntetőjogi relevanciájú, bűncselekményekhez kapcsolódó adatokat.

 • Automata döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelők kijelentik, hogy nem végeznek olyan, kizárólag automatikus adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatali eljárást, amely a Felhasználókra joghatással járna vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Amennyiben a jövőben esetlegesen mégis végeznének Adatkezelők ilyen folyamatot, akkor időben tájékoztatni fogják erről a Felhasználókat és jóváhagyást kérnek tőlük.

 • Érzékeny adatok kezelése
  • Adatkezelők kijelentik, hogy nem kezelnek olyan adatokat, amelyek az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok, és amelyek egyedi védelmet igényelnek, mivel kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Amennyiben Adatkezelők mégis kezelnének ilyen különösen érzékeny adatot, úgy e tekintetben különös figyelemmel járnak el és kizárólag a szükséges mértékig kezelik azokat.
  • Adatkezelők kijelentik, hogy nem kezelnek olyan adatot, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, továbbá nem kezelnek egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy irányultságára utaló személyes adatot sem.

 

 1. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

 • Felhasználót érintő adatok kezelése
  • Az Érintett jogosult a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz hozzáférni, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Az Adatkezelők törekszenek a személyes adatok pontosságára és naprakészségére, ugyanakkor az Érintett köteles ezek változását jelezni az Adatkezelőknek a következő e-mail címen: info@integritter.com. A személyes adatok naprakészen tartásáért az Érintett felelős.
  • Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában megfogalmazva nyújtsák. Az információkat kérésre elsősorban elektronikusan az info@integritter.com e-mail címen nyújtja vagy pedig szóban, a +36 70 287 77 11 telefonszámon. A tájékoztatáshoz minden esetben szükséges az Érintett személyazonosságának igazolása.
  • Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésükről. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet.
  • Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  • Az Érintett ezen jogát díjmentesen biztosítják az Adatkezelők, azonban amennyiben a kérelem megalapozatlan vagy túlzó, például annak többszöri ismétlődése miatt, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, Adatkezelők megtagadhatják az intézkedést vagy díjat számolhatnak fel.
  • Ha az Adatkezelők nagy mennyiségű információt kezelnek az Érintettre vonatkozóan, kérhetik az Érintettet, hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.
 • Hozzáférés
  • Az Adatkezelők minden ésszerű intézkedést megtesznek a hozzáférést kérő Érintett személyazonosságának megállapítására. Az Adatkezelők nem őrizhetik meg a személyes adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges kérelmeket meg tudják válaszolni.

 

 

 • Adathelyesbítés és törlés
  • Az Érintett jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti valamely jogszabály rendelkezéseit.
  • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésre személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség.
 • A hozzájárulás visszavonása és a feldolgozás korlátozása
  • Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére korábban adott engedélyét visszavonja.
  • Ugyanakkor e személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, illetőleg közérdekből végzett feladat végrehajtása, stb. védelméhez szükséges. Az Adatkezelők és a Felhasználó között létrejött szerződéses kapcsolat szerződésszerű teljesedésbe menéséig ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges a vonatkozó személyes adatok kezelése.
 • Kifogáshoz/Tiltakozáshoz való jog
  • Az Érintett számára biztosított, hogy az egyedi helyzetére vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők, mert az adatkezelésre közérdekből vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az Adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség.
 • Felhasználó kötelezettsége
  • Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Szolgáltatás igénybevétele során, azok minőségéről, azaz jogszerűségéről, valóságáról, helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Ha az Adatkezelőknek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok minőségét illetően, kérhetik a Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, vagy Adatkezelők saját hatáskörükben nem találják jogszerűnek, valónak, helyesnek azokat, a Felhasználó adatai a továbbiakban nem kezelhetők és Adatkezelők jogosultak megtagadni a Szolgáltatás nyújtását.
  • Adatkezelők sem közvetlenül, sem közvetve nem felelnek semmilyen jogkövetkezményért, amely abból ered, hogy a Felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, vagy azok nem valósak, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérték azok igazolását.

 

 1. Adatbiztonság
  • Az Adatkezelők úgy tervezik meg és hajtják végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsák az Érintettek adatainak védelmét. Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról (pl. jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.
  • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik az Adatkezelők különösen:
 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • Az Adatkezelők megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.
  • A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az Adatkezelők gondoskodnak:
 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő közreműködők ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kialakításáról.
  • Adatkezelők és azok tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

 

 1. Adatvédelmi incidens
  • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén, az Adatkezelők a jogszabályoknak megfelelően bejelentik a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetnek az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Felhasználókat is tájékoztatják róla.

 

 1. Panaszkezelés
  • A Weboldal adatkezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az Érintettnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Honlap: http://naih.hu
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
  • A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt kereset indítható az Adatkezelőkkel szemben a személyes adatok védelmének megsértése esetén.

 

 1. Adatvédelmi- és Adatkezelési szabályzat változásai
  • Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsák.

 

14.3.  Amennyiben az Érintett bármely módosítással nem ért egyet, úgy kifogással élhet és jelezheti ezt e-mail útján az info@integritter.com címen, valamint kérheti adatai törlését.

 

Budapest, 2019. április 3.

 

Pallai Katalin és Siklaki István

Adatkezelők